www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

 


Max Savings ใบสมัครงาน
บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ 
* ข้อมูลที่ต้องกรอกหรือเลือก
ประสงค์สมัครงานตำแหน่งหน้าที่
วันที่สามารถเริ่มงานได้  
ประจำ Part Time ฝึกงาน   เงินเดือนที่ต้องการ *   บาท
ประวัติส่วนตัว
นาย (Mr.) นาง (Ms.) นางสาว (Miss.) ชื่อเล่น :
ชื่อ (ไทย) *: นามสกุล (ไทย) *:
ชื่อ (อังกฤษ) : นามสกุล (อังกฤษ) :
เพศ (Sex) : ชาย (Male) หญิง (Female) ส่วนสูง(ซ.ม.)  : (Height (cms.))
อายุ (Age) : น้ำหนัก (ก.ก.) :  (Weight (kgs.))
ตำหนิที่เห็นได้ชัด :
วันเดือนปีเกิด *:  
เชื้อชาติ (Race) :
สัญชาติ (Nationality) *:
ศาสนา (Religion) :
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ : ถนน : ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ :
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ *: หมู่ที่ : ถนน : ตำบล/แขวง *:
อำเภอ/เขต *: จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์บ้าน (Home) ที่ทำงาน (Office) มือถือ (Mobile tel.)
โทรสาร (Fax) : อีเมล์ (Email) *:
บ้านที่อยู่ปัจจุบันเป็น
ของตนเอง  ของบิดามารดา  อาศัยอยู่กับญาติ  เช่าบ้านอยู่ร่วมกับผู้อื่น   เช่าหอพักอยู่    อื่น ๆ ระบุ 
เลขที่บัตรประชาชน * - - - - เลขที่บัตรอื่นๆ :  
วันหมดอายุ (Expire date) :    
สถานภาพ (Marital status) :              โสด (Single)          สมรส (Married)            หย่า (Divorced)

จำนวนบุตร (No. of children) : คน (persons) มีอายุตามลำดับดังนี้
สถานะทางทหาร (Military status) :
             ปลดประจำการ (Discharged)         จะถูกเรียกในปี        
             ได้รับการยกเว้น (Exempted)         อื่น ๆ (Other) :
ประวัติตามคุณสมบัติทั่วไป:
ใช่
(Yes)
ปฏิเสธ
(No)
เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ประวัติสุขภาพ :
  - ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีประวัติการเจ็บป่วยร้ายแรงหรืออุบัติเหตุร้ายแรงหรือไม่ เมื่อใด
  - โรคประจำตัว
ประวัติครอบครัว
ครอบครัว ชื่อ - นามสกุล อายุ อาชีพ บริษัท โทรศัพท์
1. คู่สมรส
2. บิดา
3. มารดา
จำนวนพี่น้อง : คน   พี่ชาย คน  พี่สาว คน  น้องชาย คน  น้องสาว คน
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด ระยะเวลา วุฒิการศึกษา สาขา เกรด GPA
จาก(พ.ศ.) ถึง(พ.ศ.) ระยะเวลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school
ปวช.
Vocational
ปวท. / ปวส.
Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor degree
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
Other
ประวัติการทำงาน (จากปัจจุบันถึงเริ่มต้น ตามลำดับ)
สถานที่ทำงาน
Company
ระยะเวลา Time ตำแหน่งงาน
Position
ลักษณะงาน
Job description
ค่าจ้าง
Salary
เหตุที่ออก
Reasons of resignation
เริ่ม
From
ถึง
To
สัมมนา / หลักสูตรพิเศษต่างๆ
ชื่อหลักสูตร สถาบัน , สถานที่ ระยะเวลา จัดโดย
ภาษา
ภาษา
Language
พูด (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading)
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้
Poor
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้
Poor
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้
Poor
อังกฤษ
ญี่ปุ่น
จีน
อื่นๆ
ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด
Typing
: ไม่ได้
       No
ได้
      Yes
ไทย คำ/นาที
Thai        Words/Minute
อังกฤษ คำ/นาที
Engish      Words/Minute
คอมพิวเตอร์
Computer
: ไม่ได้
       No
ได้ ระบุ
      Yes (Please Mention)
ขับรถยนต์
Driving
: ไม่ได้
       No
ได้
      Yes
ใบขับขี่เลขที่
Driving License No.
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
Office Machine
งานอดิเรก
Hobbies
: ระบุ
Please Mention
กีฬาที่ชอบ
Favourite Sport
: ระบุ
Please Mention
อื่นๆ
Others
: ระบุ
Please Mention
ท่านเคยถูกสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัยหรือไม่ เคย ไม่เคย
หากเคย โปรดระบุปีที่ถูกสอบสวน และผลการพิจารณา
บุคคลอ้างอิง
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่าน และ บริษัทฯ สามารถสอบถามได้ 3 ท่าน
ชื่อ - สกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ / บริษัท ตำแหน่ง โทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก
บริษัทฯ สามารถสอบถามไปยังที่ทำงานเดิมของท่านได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้ เพราะ
กรุณาบรรยายความสำเร็จด้านการงานที่ท่านภาคภูมิใจ หรือแนะนำตัวท่านเองเพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
ข้อความเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ
ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว มาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้
1. ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรมสัมนา ผลงาน และประสบการณ์การทำงาน
2. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงาน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองกรค์ของรัฐ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันนานไม่เกิน 6 เดือน)
7. อื่นๆ
กรุณาส่งหลักฐานการสมัครมาที่ "บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด" 11 ซ. รัชดาภิเษก 64 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร 0 2587 5400, 0 2587 9380-83, 0 2587-9385-86 โทรสาร 0 2587 9388-89
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้ระบุไว้ ให้ถือเป็นเหตุตัดสิทธิ์หรือบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดย บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆในการคัดเลือกครั้งนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 
      
 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot