www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
CryptBot e-Management  
 
 
 
Module M1: ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Budgeting Management System)

ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting Management System) ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการเงินงบประมาณทั้งระบบ ตั้งแต่การตั้งค่าประเภทแหล่งเงินงบประมาณ (เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน/ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือ งบประมาณปกติ หรือเงินนอกงบประมาณ หรือ งบกลาง หรือ เงินบริจาค หรือ เงินทุนประเดิม เป็นต้น แล้วแต่ว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานในภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน) การตั้งคำขอเงินงบประมาณในแต่ละปี การจัดสรรหรืออนุมัติเงินงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ การขอใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการตัดยอดเงินงบประมาณตามสถานะการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน เช่น การจองใช้ หรือ กันเงินงบประมาณ การผูกพันเงินงบประมาณ และการตัดจ่ายเงินงบประมาณ เมื่อได้ดำเนินการอนุมัติให้เบิกจ่ายทางการเงินผ่านระบบการเงิน หรือ การเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายในระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง ซึ่งระบบสามารถแสดงรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน หรือ แต่ละโครงการ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ผลผลิต หรือ กิจกรรม หรือ การสร้างเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแบบระบบบัญชี 3 มิติได้ ระบบนี้จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบบริหารแผนงานโครงการ/แผนธุรกิจ ระบบพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบการเงิน ระบบบุคลากร และระบบบัญชี รวมทั้ง รองรับการโอนเปลี่ยนเงินงบประมาณ การกันเงินงบประมาณแบบเหลื่อมปี ที่สามารถโอนเงินไปใช้ในปีถัดไปได้ และการโอนเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ โดยทั้งหมดนี้ สามารถดำเนินการผ่านแบบฟอร์มด้านงบประมาณผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และเชื่อมโยงกับระบบ ERP/M (Enterprise Resources Planning/Management) หรือ ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือ ระบบบัญชี ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมได้ ระบบนี้ประกอบด้วย 5 Module ดังนี้

 
Module M1.1: ระบบการตั้งค่างบประมาณ
(e-Budgeting Configuration System)
Module M1.2: ระบบตั้งคำขอ จัดสรร และอนุมัติงบประมาณ
(e-Budget Request, Allocation & Approval System)
Module M1.3: ระบบขอใช้ จอง ผูกพัน และตัดจ่ายงบประมาณ
(e-Budget Use Request & Status Updating System )
Module M1.4: ระบบการโอนเปลี่ยนงบประมาณ
(e-Budget Transferring System)
Module M1.5: ระบบติดตาม ประเมินผล และออกรายงาน
(e-Budget Tracking, Assessing & Reporting System)

หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot