www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
CryptBot e-Management  
 
 
 
Module M3: ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุอิเล็กทรอนิกส์
(e-Purchasing, e-Supplies & e-Asset Management System)

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (e-Purchasing, e-Supplies & e-Asset Management System) ออกแบบให้รองรับการใช้งานบริหารพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ และทรัพย์สินทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยสามารถทำงานต่อเชื่อมโยงต่อเนื่องกับระบบงบประมาณในส่วนของการขอใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ เพื่อนำเข้าสู่การจัดทำใบขอซื้อ (PR: Purchase Request) ใบสั่งซื้อ (PO: Purchase Order) ใบตรวจรับ และการนำรายการสินค้า หรือ วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินที่สั่งซื้อและตรวจรับเข้าสู่คลังสินค้า (Inventory) หรือ คลังวัสดุ หรือ ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน ด้วยการออกรหัสสินค้า/วัสดุ/ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินโดยอัตโนมัติในรูปรหัสแท่ง หรือ บาร์โค้ด (Barcode) รวมทั้งส่งข้อมูลไปตั้งเรื่องเพื่อรองการวางบิลของผู้ขายในระบบการเงินโดยอัตโนมัติ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำงานแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ซึ่งเดินเอกสารแบบ e-Workflow เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) หรือ ลงนามแบบดิจิทัล (Digital Signature) ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการประมวลผลและออกรายแบบอัตโนมัติได้ในทันที ระบบนี้จะครอบคลุมไปถึงการควบคุมการสั่งซื้อ แบบเป็นงวด การเบิกจ่ายวัสดุผ่านใบเบิกสินค้า/วัสดุ หรือ ใบจองทรัพย์สิน (ของระบบจองทรัพย์สิน) การแจ้งซ่อม/จัดเก็บประวัติการซ่อมครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ทรัพย์สินและการตัดยอดสต็อค หรือ สินค้าคงคลังผ่านระบบโดยการสแกนบาร์โค้ด หรือ ประยุกต์ใช้งานกับ RFID ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร ซึ่งจะทำให้การควบคุมการเบิกจ่ายและการประเมินมูลค่าการเบิกจ่ายและคงเหลือ และการจัดเก็บรักษา/ป้องกันการหมดอายุ/เสื่อมสภาพของสินค้า/วัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง ระบบนี้ประกอบด้วย 4 Module ดังนี้

 
Module M3.1: ระบบการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
(Purchasing Approval Request Documenting System)
Module M3.2: ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง และตรวจรับ
(Purchasing & Inspecting Process System)
Module M3.3: ระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์
(Inventory & Asset Management System)
Module M3.4: ระบบจัดทำแผน ติดตาม ประเมินผล และออกรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง
(Purchase Planning, Tracking, Assessing & Reporting System)

หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุอิเล็กทรอนิกส์ นี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุอิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot