www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M3 
 
 
 
Module M3.3: ระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์
(Inventory & Asset Management System)

ระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory & Asset Management System) เป็นส่วนของทะเบียนวัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้า และทะเบียนทรัพย์สิน ที่รองรับทั้งการป้อนข้อมูลรายการวัสดุ สินค้า วัตถุดิบ และครุภัณฑ์/ทรัพย์สินเข้าไปโดยตรงก็ได้ หรือ เป็นการรับ/นำเข้าข้อมูลต่อเนื่องมาจากระบบจัดซื้อ-จัดจ้างโดยอัตโนมัติก็ได้ โดยระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบการเบิกจ่ายวัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้า ที่ส่งค่ามาจากใบเบิกวัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้า(แบบใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)) จากการเบิกตามปกติ หรือ การเบิกตามแผนการผลิตของระบบการผลิต(e-Production) หรือ การสั่งซื้อผ่านระบบขายสินค้า (ทั้งผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และ สั่งสินค้าโดยพนักงานขายโดยตรง) ซึ่งจะทำให้มีการตัดยอดออกจากคลังวัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้า และออกรายงานยอดคงเหลือให้ผู้บริหารได้เห็นแบบ Real Time อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ทะเบียนครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน ก็จะทำงานสัมพันธ์กับระบบการแจ้งซ่อมและบำรุงรักษา และระบบการคิดค่าเสื่อมเพื่อตัดจ่ายทางบัญชี ซึ่งจะง่ายต่อการบริหารงานและควบคุม ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

ระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินถาวรที่ผ่านการตรวจรับจากกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้วโดยอัตโนมัติ

กรณีเป็นครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินถาวร ระบบสามารถขึ้นทะเบียนพัสดุเหล่านั้นได้ โดยสามารถออกเลขทะเบียนตามรหัสของครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินเหล่านั้นพร้อม Run เลขให้โดยอัตโนมัติ

สามารถสร้างเป็นรหัสแท่ง(Barcode) สำหรับการนำไปติดตั้งกับพัสดุเหล่านั้นด้วย ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ทรัพย์สินถาวร สามารถระบุถึงที่มาหรือกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้มาของพัสดุเหล่านั้น รวมทั้งแหล่งเงินงบประมาณ รายละเอียดของผู้ครอบครองหรือใช้งาน ราคา อายุการใช้งาน วิธีคิดค่าเสื่อมราคา อัตราค่าเสื่อมราคา ประวัติการซ่อมแซม เป็นต้น

มีระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้า โดยผู้เบิกสามารถสร้างใบเบิกวัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง e-Form และโดยระบบสามารถแสดงรายการวัสดุคงเหลือให้ผู้เบิกรับทราบ ขณะกรอกรายการ

มีระบบจะมีการตัดยอดสต๊อกรายการที่เบิกออกจากยอดคงเหลือและจัดสร้างเป็นรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นตลอดเวลาแบบ Real Time

มีระบบควบคุมการใช้โทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์ในสำนักงานและโทรศัพท์มือถือ การควบคุมการโทรศัพท์ทางไกลในประเทศและต่างประเทศ การกำหนดสิทธิในการเบิกค่าโทรศัพท์ การสร้างเอกสารแบบขอเปิดใช้โทรศัพท์ทางไกลฯ การจัดทำทะเบียนคุมโทรศัพท์มือถือ การติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการกระจายค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนทางงบประมาณและบัญชีด้วย

มีระบบควบคุมการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างใบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และออกรายงานสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแยกตามหน่วยงาน

สามารถสรุปการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศของแต่ละหน่วยงาน หรือ การคิดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าตามปริมาณพื้นที่ของการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น

มีระบบแจ้งซ่อม และจำหน่ายครุภัณฑ์กรณีที่ซ่อมแซมไม่ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดทำเอกสารการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินต่างๆ ผ่าน e-Form


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์

ภาพแสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลวัสดุสู่คลังวัสดุเมื่อมีการตรวจรับจากการจัดซื้อ

ภาพแสดงหน้าจอการรายงานค่าเสื่อมของครุภัณฑ์/ทรัพย์สินตามรูปแบบมาตรฐาน
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์นี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์นี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot