www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M4 
 
 
 
Module M4.3: ระบบติดตาม ประเมินผล และออกรายงานด้านการเงิน
(Financial Tracking, Assessing & Reporting System)

ระบบติดตาม ประเมินผล และออกรายงานด้านการเงิน (Financial Tracking, Assessing & Reporting System) เป็นระบบที่ทำงานต่อเนื่องจากระบบการเบิก-จ่ายเงิน เพื่อให้ผู้ดำเนินการสามารถติดตามผลการอนุมัติเบิก-จ่ายเงินได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านการเงินก็สามารถติดตามภาระการจ่ายเงิน หรือ รู้ถึงสถานะของงานที่รอการดำเนินการและที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น รายการเบิกจ่ายที่รอตั้งเรื่องเบิกเงิน และจ่ายเงิน ซึ่งหากมีการรับเงินระบบก็สามารถออกรายงานสรุปผลการจ่ายเงินได้ในทันที และสามารถ drill down ไปยังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่เกี่ยวข้องได้จากทุกตัวเลขในรายงานไปยังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่เกี่ยวข้องได้ทุกฉบับ เช่น ใบเบิกเงิน หลักฐานประกอบการตั้งเบิกเงิน และใบรับเงินที่ผู้รับเงินลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) เป็นต้น ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

การเบิกจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำมาออกรายงานในรูปแบบต่างๆ โดยอัตโนมัติและ Real Time เช่น ทะเบียนวางฎีกา(กรณีภาครัฐ)หรือ ใบเบิกเงินต่างๆ ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมสมุดจ่ายตรง ทะเบียนคุมสมุดจ่ายเงินทั่วไป ทะเบียนคุมเช็คจ่าย/รับ เป็นต้น หรือ รายงานอื่นๆ ที่องค์กรต้องการ ทำให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินลงอย่างมาก

ข้อมูลของรายงานเหล่านี้จักสัมพันธ์กับรายงานงบด้านงบประมาณ ที่สามารถคลิกดูเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องแต่ละใบจากตัวเลขหรือกราฟรายงานได้โดยตรง ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลขององค์กร ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากเป็นการทำบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินที่ต่อเชื่อมกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ระบบจะออกรายงานให้ในทันทีแบบ Real Time ทำให้ผู้บริหารรับทราบสถานะทางการเงินขององค์กรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องร้องขอหรือรอรายงานตอนสิ้นเดือนเหมือนในระบบการเงินที่เดินเอกสารด้วยกระดาษซึ่งราย

งานด้านการเงินเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในระบบ War Room หรือ Management Cockpit แบบ Real Time เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับรู้สถานการณ์ด้านการเงินขององค์กรล่าสุดอยู่ตลอดเวลา


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบติดตาม ประเมินผล และออกรายงานด้านการเงิน

ภาพแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมการตั้งเบิกผ่านฎีกา(กรณีของภาครัฐ)

ภาพแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบติดตาม ประเมินผล และออกรายงานด้านการเงินนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบติดตาม ประเมินผล และออกรายงานด้านการเงินนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot