www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M5 
 
 
 
Module M5.2: ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชี
(Auditing & Controlling System)

ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชี (Auditing & Controlling System) ออกแบบมาเพื่อรองรับการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติและผู้บริหารโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือ การทำงานที่ผิดพลาด ซึ่งการควบคุมและตรวจสอบสามารถทำได้ทั้งโดยบุคคล หรือ การ cross-check แบบอัตโนมัติโดยระบบ โดยผ่านการตั้งค่า (Configurations) ต่างๆ เช่น การกำหนดวงเงินการอนุมัติรายการทางการเงิน ซึ่งระบบสามารถจะทำกำหนดได้ทั้งขอบเขตอำนาจ ณ ขณะทำการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature/Digital Signature)เพื่ออนุมัติ หรือ ใช้วิธีการล็อคเส้นทางเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Workflow of e-Document) ซึ่งสามารถแยกกำกับและควบคุมเป็นไปตามแบบฟอร์ม ประเภทของเงิน และวงเงินได้ โดยป้องกันไม่ให้เอกสารสำคัญทางการเงินถูกส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในก็มีหน้าจอ หรือ ช่องทาง หรือ การแสดงรายงานเฉพาะ ที่จะเข้าไปติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทุกจุดตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้สามารถระงับเหตุหรือดำเนินการในเชิงป้องกันและป้องปรามได้อย่างทันท่วงที โดยระบบสามารถประยุกต์ใช้งานทั้งในกิจการของภาคเอกชนและภาครัฐ ระบบมีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

สามารถจัดแสดงรายงานเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือ เจ้าหน้าที่ สตง. (ในกรณีของภาครัฐ) รวมทั้งจัดทำเป็นรายงานให้ผู้บริหารในระบบ War Room หรือ Management Cockpit แบบ Real Time ที่สามารถคลิก Drill down ตัวเลขจากตารางรายงาน หรือ กราฟลงดูรายละเอียดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

รายงานทางบัญชีจักสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินเพื่องานพัสดุหรือการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือ การเบิกจ่ายผ่านระบบการเงินได้ โดยสามารถแสดงรายงานทางบัญชีได้ทั้งในรูปแบบของรายงานบัญชีแบบทั่วไป และแบบบัญชี 3 มิติ ที่มีความละเอียดที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับแหล่งเงินงบประมาณ หรือ แหล่งเงินทุน โครงการ และหน่วยงานได้ในทุกระดับ

มีทะเบียนคุมต่างๆ ที่ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุม เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรอง หรือ เงินยืมราชการ(กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ) ที่แสดงถึง เลขที่สัญญาเงินยืม รายชื่อลูกหนี้ รายละเอียดการใช้จ่ายเงินยืม จำนวนเงินที่ยืม วันครบกำหนด การใช้คืน ใบสำคัญอ้างอิง และเอกสารการตั้งเบิกเพื่อชดเชยเงินทดรอง หรือ ประวัติการทวงถาม เป็นต้น

มีทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ภาครัฐ และหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง มีระบบคุมเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่หน่วยงานมีหน่วยงานสาขาในต่างประเทศ


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชี

ภาพแสดงหน้าจอรายงานงบกำไร-ขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามดูได้ตลอดเวลา

ภาพแสดงหน้าจอการ drill down เพื่อไปตรวจดูหลักฐานการเบิกเงินจากรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชีนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชีนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot