www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M6 
 
 
 
Module M6.10: ระบบการมอบหมายงาน
(Job Assignment System)

ระบบการมอบหมายงาน (Job Assignment System) ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการทำงานและการประเมินผลงานของแต่ละบุคคลแบบ Real Time ที่ผู้บริหารยุคใหม่ใช้แทนการประเมินผลงานแบบเดิมๆ ที่ต้องรอประเมินทุกไตรมาส หรือ ทุกหกเดือน หรือ ทุกหนึ่งปี ซึ่งอาจจะสายเกินไปและมีโอากาสที่พนักงานจะสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรได้ แต่การมอบหมายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถจะทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลงานของพนักงานทุกคนได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่หลงลืม ในขณะเดียวกันก็สามารถประเมินผลงานได้กับทุกๆ งานที่ได้มอบหมายไป เพราะระบบสามารถกำหนดคะแนนหรือตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator) ให้กับแต่ละงานที่จ่ายให้แต่ละบุคคลได้ (อาจจะเป็นการแบ่งจ่าย KPI หลักของโครงการหรือหน่วยงานให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ) ซึ่งเมื่อปิดงานก็สามาถประเมินเพื่อให้คะแนนตามปริมาณและคุณภาพงานที่ส่งมอบได้ ซึ่งคะแนนที่ได้นี้สามารถแสดงอยู่ในรูปของคะแนนสะสมของแต่ละบุคคลที่สามารถเปรียบเทียบกับคะแนนของบุคคลอื่น หรือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทั้งองค์กรได้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนต้องคอยปรับปรุง หรือ Active ตนเองอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็อาจจะตั้งเกณฑ์การให้ส่วนแบ่งในเงินโบนัสหรือเงินรางวัลให้เห็นล่วงหน้าได้เลยว่า คะแนนระดับใดจะได้ส่วนแบ่งเท่าใด ซึ่งจะทำให้พนักงานทุกคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วการจ่ายงานในลักษณะนี้ยัง ทำให้รับรู้ถึงภาระงาน หรือ Load งานของแต่ละบุคคล และเห็นจำนวนงานที่คั่งค้างอยู่ของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสมรรถนะของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

มีระบบให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานที่กำหนดได้

มีระบบให้ผู้ได้รับมอบหมายงานตอบรับหรือปฏิเสธได้ โดยระบบจะมีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าผู้ได้รับมอบหมายงานดังกล่าวนั้นว่างหรือพร้อมรับงานในวันเวลาที่จะมอบหมายงานหรือไม่ เช่น ตรงกับวันลาหรือ การได้รับมอบหมายงานและนัดหมายอื่นอยู่หรือไม่ เมื่อการมอบหมายงานได้รับการยืนยัน

ระบบสามารถนำรายละเอียดการมอบหมายงานดังกล่าวไปปรับปรุงรายการในปฏิทินส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติ และเมื่อผู้ได้รับมอบหมายงานไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับงานสามารถจะรายงานผลหรือแจ้งผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวกลับไปยังผู้มอบหมายงานด้วย

สามารถกำหนดตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator) และคะแนนของงานที่มอบหมายได้อีกด้วย โดย ผู้มอบหมายงานจะเป็นผู้ประเมินให้คะแนนหรือหักคะแนนที่ผู้ได้รับมอบหมายส่งมอบได้ และสามารถ ควบคุมหรืออนุมัติให้ปิดงานที่มอบหมายได้

ระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบบริหารงานโครงการในขั้นตอนการจ่ายงานในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการได้


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบการมอบหมายงาน

ภาพแสดงหน้าจอการมอบหมายงานรายบุคคลแบบจ่ายงานโดยตรง

ภาพแสดงหน้าจอรายงานสถานะการได้รับงานและการปิดงานรายบุคคลพร้อมคะแนนที่ได้รับ
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบการมอบหมายงานนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบการมอบหมายงานนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot