www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M6 
 
 
 
Module M6.2: ระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
(Personal Security Management System)

ระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security Management System) ถูกออกแบบไว้รองรับทั้งส่วนที่เป็นส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถกำกับดูแลในเรื่องความปลอดภัยของตนเองได้ กับส่วนที่ผู้ดูแลระบบสามารถบังคับเพื่อควบคุมกำกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้ เช่น การตั้งค่าบังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกเมื่อล็อคอิน หรือ การกำหนดเวลาในการต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยห้ามใช้รหัสผ่านเดิม รวมไปถึงการกำหนดให้ใช้รหัสผ่านแบบง่าย หรือ แบบยากเพื่อป้องกันการบุกรุก หรือ สวมรอยจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ระบบยังมีทางเลือกที่จะป้องกันความปลอดภัยในการลงนามที่ให้องค์กรสามารถกำหนดให้บุคคลต้องใช้การลงนามแบบดิจิทัล (Digital Signature) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ หรือ PKI (Public Key Infrastructure) ที่กำกับให้ผู้ใช้ทุกคนต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เพื่อยืนยันตัวตนในการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งสามารถต่อขยายไปถึงการพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งการใช้สมาร์ทคาร์ด (Smart Card) โทเคน (Token) และ/หรือการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โบรชัวร์ของโปรแกรมลงนามดิจิทัล CryptBot web-Sign™ ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

มีระบบให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้บริหารระบบสามารถบริหารจัดการชื่อล็อคอินและรหัสผ่านของพนักงานได้ทั้งหมด หรือ กำหนดสิทธิ์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์กร

ระบบรองรับการติดตั้งและควบคุมการเข้าใช้ระบบผ่านเทคโนโลยีของ LDAP หรือการล็อคอินแบบ Single Sign-on ร่วมกับระบบอื่นขององค์กรได้

ผู้บริหารระบบสามารถกำหนดจำนวนครั้งในกรณีมีการล็อคอินผิด ซึ่งระบบจะปิดไม่ให้ทำการล็อคอินอีกต่อไปหากล็อคอินผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการบุกรุกของบุคคลอื่น ซึ่งการปลดล็อคดังกล่าวนี้ จะทำได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

มีระบบป้องกันกรณีล็อคอินซ้ำ หรือ ปิดระบบงานที่เปิดทำงานซ้ำซ้อนกัน รวมทั้ง ปลดการล็อคอินกรณีเปิดระบบทิ้งไว้โดยไม่ทำงานใดๆ ในระบบ

สามารถกำหนดเวลาในการอนุญาตให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบได้

มีระบบกำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบงานต่างกันเห็นระบบย่อยหรือเมนูการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถกำหนดสิทธิในการดูรายงานหรือข้อมูลของผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละด้านให้สามารถเห็นรายงานและข้อมูลเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เท่านั้น

ผู้บริหารสามารถกำหนดสิทธิในการลงนามเพื่อปฏิบัติงานแทน หรือ รักษาการแทนได้อีกด้วย

ระบบรักษาความปลอดภัยนี้ สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ กรณีใช้ Private Key ของบุคคลลงนาม ผู้ลงนามสามารถเลือกที่จะใช้ลายนิ้วมือ (Fingerprint) แทนรหัสผ่านเพื่อการ Authenticate สำหับการใช้กุญแจส่วนตัวเข้ารหัสเพื่อการลงนามดิจิทัลได้ หรือ ปรับแต่งการทำงานให้เข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานขององค์กรได้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะจัดเก็บภาพลายมือชื่อไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อความสะดวกในการลงนามผ่านทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หรือ จัดเก็บไว้เฉพาะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ลงนาม หรือ จัดเก็บไว้ในสื่ออื่น เช่น แผ่น Disk, Thumb Drive, Hard Disk ก็ได้

ส่วนการจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถตั้งสิทธิในการจัดการตู้ได้ทั้งหมด หรือ ในแต่ละตู้ได้ รวมถึงผู้ได้รับสิทธิ์ ก็มีสิทธิในการถ่ายโอนสิทธิที่ตนเองได้รับไปยังบุคคลอื่นได้อีกด้วย


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

ภาพแสดงหน้าจอการสร้างรหัสผ่านแบบปลอดภัยด้วยระบบให้แต่ละบุคคล

ภาพแสดงหน้าจอการบังคับให้มีบุคคลต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot