www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M7 
 
 
 
Module M7.2: ระบบบริหารงานขายและคอมมิชชัน
(e-Sales & Commission Management System)

ระบบบริหารงานขายและคอมมิชชัน (e-Sales & Commission Management System) เป็นระบบโปรแกรมที่รองรับตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนการขาย การจัดแบ่งพื้นที่การขาย ประเภทลูกค้า เป้าหมายการขาย เงื่อนไขการให้รางวัล/Incentive และคอมมิชชัน (Commission) และการมอบหมายพนักงานขายทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับควบคุมทีม (Supervisor) ให้เป็นผู้ดำเนินการ โดยสามารถกำหนดแผนการเจาะตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าแต่ละประเภท รวมทั้งแผนในการตรวจเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงานการเยี่ยมเยียนและการเสนอขายสินค้าให้ผู้บริหารได้รับทราบผ่านระบบบริหารงานขายฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้รับทราบสถานะการณ์ล่าสุดได้ตลอดเวลา เมื่อปิดการขายได้แล้ว ระบบจะสามารถคิดคำนวณผลตอบแทนด้านคอมมิชชัน หรือ Incentive ตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้พนักงานขายและเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสามารถรับทราบถึงสถานะการขายและผลตอบแทนคอมมิชชันที่ตนเองจะได้รับอยู่ตลอดเวลา ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

สามารถจัดทำแผนการขายและกำหนดสินค้า พื้นที่การขาย หรือ ประเภทลูกค้า และเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน ไตรมาส หรือรอบปี เพื่อมอบหมายให้พนักงานขายแต่ละคน หรือสำนักงานหรือร้านค้าแต่ละสาขาดูแล

รองรับการจัดการบริหารงานขาย การเบิกและการจัดส่งสินค้า การติดตามจัดเก็บหรือเรียกชำระเงิน และมีการจัด เก็บข้อมูลจากยอดการสั่งซื้อทั้งจากที่ลูกค้าซื้อผ่านระบบโดยตรง หรือ โดยการจัดทำใบสั่งซื้อของพนักงานขาย หรือ สาขาเพื่อประเมินผลการขายว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

มีระบบกำหนดอัตราค่าคอมมิชชันและการกำหนดเป้ารางวัล หรือ Incentives ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบอัตราขั้นต่ำ คงที่ หรือ แปรผันตามจำนวนยอดขายที่ขายได้ในแต่ละช่วงในกรอบเวลาที่กำหนด หรือ เป็นยอดรวมผสมจากสินค้าประเภทเดียวกัน หรือ กลุ่มสินค้าหลายประเภทที่ขายรวมยอดกัน

สามารถทำการปรับลดยอดกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า หรือ ป้องกันกรณีที่พนักงานขายเร่งทำยอดขายโดยทุจริต ภายใต้ระบบนี้ พนักงานขายจะรับทราบยอดขายสะสม ค่าคอมมิชชัน และรางวัลที่ตนเองจะได้รับตลอดเวลา นอกจากนี้แล้ว

รองรับการจัดทำแผนการเดินทางขาย (Sales Trip)

สามารถตั้งกำหนดการและกิจกรรมการทำงานด้านการขาย การส่งเสริมการขาย การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการตั้งงบประมาณด้านการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Budget) ในแต่ละช่วงเวลาของพนักงานขายหรือสาขาแต่ละสาขา

มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายและแนบหลักฐานค่าใช้จ่ายด้านการขายผ่านระบบที่จะส่งตรงไปยังฝ่ายบริหารงานขาย การเงินและบัญชีได้

กรณีเป็นการขายสินค้าจากร้านค้าสาขา ระบบสามารถนำเข้าหรือเชื่อมต่อกับระบบการขายสินค้าแบบ POS (Point of Sale) เพื่อนำผลการขายแต่ละแห่งมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เช่น สาขา หรือ พื้นที่ หรือ สินค้าที่ขายดี หรือ ผู้จัดการสาขาที่มีผลการดีเด่น เป็นต้น ซึ่งผลงานด้านการขายเหล่านี้ จะถูกนำขึ้นรายงานในระบบ War Room หรือ Management Cockpit แบบ Real Time ที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถรับรู้สถานการณ์ด้านการขายล่าสุดอยู่ตลอดเวลา

สามารถรายงานได้ทั้งในรูปแบบของ GIS (Geographical Information System)ด้านการขาย ที่แสดงพื้นการยึดครอง หรือ ข้อมูลของตัวแทนขาย และ/หรือพนักงานขายที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆ พร้อมยอดขายที่ทำได้และรายละเอียดได้

มีระบบสำหรับการพยากรณ์ยอดขายเพื่อประกอบการการสั่งผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้าและป้องกันสินค้าขาดตลาดในช่วงเวลาที่ขายดี


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบบริหารงานขายและคอมมิชชัน

ภาพแสดงหน้าจอการตั้งค่าเงื่อนไขการจ่ายคอมมิชชัน

ภาพแสดงหน้าจอการคำนวณคอมมิชชันให้พนักงานขาย
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบบริหารงานขายและคอมมิชชันนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบบริหารงานขายและคอมมิชชันนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot