www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M7 
 
 
 
Module M7.3: ระบบบริหารคู่ค้าและลูกค้าสัมพันธ์
(e-Customer & e-Partner Relationship Management (CRM/P) System)

ระบบบริหารคู่ค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (e-Customer & e-Partner Relationship Management (CRM/P) System) เป็นระบบโปรแกรมที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและคู่ค้าในทุกมิติที่ต้องการ เช่น Profile ของลูกค้า/คู่ค้า ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ลูกค้ายังเป็น "ผู้ต้องสงสัย" (Suspect) ไปจนถึงเป็น "ว่าที่ลูกค้า" (Prospective) และเป็น "ลูกค้า" (Customer) เมื่อสั่งซื้อสินค้า และเข้าสู่กระบวนการติดตามพฤติกรรม ศึกษาความต้องการ โน้มน้าว(ให้ซื้อมากขึ้น) รวมทั้งการให้รางวัล หรือ มูลค่าเพิ่มเพื่อสร้าง Stickiness หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จะรักษาให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง(ให้นานที่สุดและมากที่สุด) นอกจากนี้แล้ว ระบบโปรแกรมนี้ ยังสามารถใช้งานกับคู่ค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าขององค์กรได้อีกด้วย ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

มีระบบสำหรับจัดทำทะเบียนคู่ค้าและลูกค้ารายย่อย โดยคู่ค้าหลักที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งระดับผู้นำเข้า ผู้ขายส่ง และขายปลีกสามารถจัดเก็บข้อมูลเป็น Profile ที่มีข้อมูลอ้างอิงในเชิงกฎหมายหรือนิติกรรมได้ อาทิชื่อนิติบุคคล หรือ บุคคล ที่ตั้ง(พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการและแผนที่) การจดทะเบียนการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ผู้บริหารพร้อมประวัติ การแต่งตั้งเป็นตัวแทนขาย อัตราส่วนลด เครดิตเทอม หรือ เงื่อนไขการวางบิล การชำระเงิน

สามารถนำข้อมูลไปทำเงื่อนไขสำหรับการแจ้งเตือนการติดตามชำระหนี้ รวมไปถึงการรองรับการสร้างและจัดเก็บสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทน โดยแยกจัดเก็บรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญของข้อตกลงได้ เช่น สิทธิการเป็นตัวแทนบางรายการสินค้า หรือ ทุกประเภทสินค้า หรือ ทุกพื้นที่ หรือ เงื่อนไขการเป็นตัวแทนในรูปแบบอื่น ข้อตกลงในการให้ส่วนลดในอัตราคงที่ หรือ อัตราก้าวหน้า เป้าหมายการให้รางวัลในแต่ละปี หรือ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

คู่ค้าแต่ละรายจะมีหน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ e-Office เพื่อสั่งซื้อหรือ ติดตามการจัดส่งสินค้า หรือตรวจสอบยอดการขายสินค้าสะสม หรือการได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าสู่ระบบของคู่ค้าจะเห็นเฉพาะในส่วนของสินค้าที่ตนเป็นตัวแทนขายเท่านั้น ซึ่งหมายรวมถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือ รูปแบบเฉพาะของสินค้า ราคา สกุลเงิน ส่วนลดเฉพาะคู่ค้าแต่ละราย ซึ่งจะมีการจัดเก็บประวัติการสั่งซื้อ เช่น สินค้าที่ซื้อประจำ หรือ ขายดี ช่วงฤดูกาลในการจัดซื้อ ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือเครือข่ายการขายของคู่ค้า พื้นที่การขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มีการจัดเก็บประวัติการชำระเงิน หรือวงเงินเครดิต หรือ ระยะเวลาเครดิตเทอม หรือพฤติกรรมในการชำระเงิน รวมถึงมีการจัดทำ Rating ความน่าชื่อถือไว้ทั้งหมด

มี เครื่องมือในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ไปถึงลูกค้าหรือคู่ค้าแต่ละราย เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ โปรโมชั่นออกใหม่ หรือ เครื่องมือ หรือ โบรชัวร์ช่วยขายใหม่ หรือ แนะนำเทคนิคการขายใหม่ๆที่สามารถส่งผ่านระบบไปถึงคู่ค้าได้โดยตรง

สามารถจัดทำเป็น Mailing List หรือ สร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เช่น การให้ของขวัญหรือการ์ดอวยพรวันเกิดทั้งของผู้บริหาร และของบริษัทฯ เป็นต้น

สามารถเปิดให้คู่ค้าเข้ามาใช้เครื่องมือส่งเสริมการขาย เช่น ระบบ e-Commerce ที่จะสามารถสร้าง e-Catalog หรือ ร้านค้า หรือ เว็บไซต์เพื่อขายสินค้าที่เป็นตัวแทน Online ได้ ทั้งนี้โดยการอาศัยข้อมูลรูปภาพและคุณลักษณะสินค้าร่วมกับเว็บไซต์ขององค์กร

มีหน้าจอบริหารการขายแยกต่างหาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการตั้งราคาขายปลีกหรือขายส่ง หรือ เปลี่ยนสกุลเงิน หรือเปลี่ยนคำอธิบายเป็น ภาษาท้องถิ่นของตน เองได้ ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามการขายได้แบบ Real Time ตลอดเวลาว่า สินค้าตัวใดที่คู่ค้าขายได้ดี และผู้ซื้อจากคู่ค้า คือ ใคร? ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการประเมินหรือพยากรณ์หรือเตรียมการสั่งผลิตสินค้าสำรองไว้ล่วงหน้า ซึ่งผลการขายเหล่านี้ จะถูกนำขึ้นรายงานในระบบ War Room หรือ Management Cockpit แบบ Real Time จึงทำให้ผู้บริหารสามารถรับรู้สถานการณ์ด้านการขายล่าสุดได้ตลอดเวลา


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบบริหารคู่ค้าและลูกค้าสัมพันธ์

ภาพแสดงหน้าจอรายงานสถิติการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย

ภาพแสดงหน้าจอการจัดเก็บประวัติและการให้อัตราส่วนลดแก่คู่ค้าแต่ละราย
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบบริหารคู่ค้าและลูกค้าสัมพันธ์นี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบบริหารคู่ค้าและลูกค้าสัมพันธ์นี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot