www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M8 
 
 
 
Module M8.1: ระบบกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้า
(e-Production Standard Configuration System)

ระบบกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้า (e-Production Standard Configuration System) เป็นระบบโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำมาตรฐานการผลิตสินค้าเพื่อการผลิต โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานตั้งแต่แบบพิมพ์เขียว (Blueprint)ของสินค้า ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ต้นทุนการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและกำลังผลิตสำหรับการผลิตชิ้นส่วน หรือ สินค้าดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนการผลิตแบบอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งผลิตสินค้าดังกล่าว ระบบโปรแกรมนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

สามารถรองรับการกำหนดรหัสสินค้า รหัสชิ้นส่วน จำนวน และมาตรฐานชิ้นส่วนประกอบ หรือ Semi-Product ของสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) ไม่จำกัดประเภท พร้อมภาพแบบแปลนหรือ Blueprint หรือ Drawing ที่ระบุขนาดของชิ้นส่วนต่างๆ ของสินค้า มาตรฐานวัตถุดิบที่ใช้(รวมทั้งมาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำไปใช้งาน) วิธีการผลิต เครื่องจักร(เชื่อมโยงกับทะเบียนทรัพย์สินและระบบแจ้งซ่อมของระบบพัสดุ) สายหรือสถานีการผลิต ลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต ระยะเวลาการดำเนินการผลิตในแต่ละขั้นตอน (Lead Time) กำลังคนที่ใช้ กำลังการผลิต(Capacity)แต่ละชิ้นส่วนของแต่ละเครื่องจักร วิธีการตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ (Tools) อุปกรณ์จับยึดหรือกำกับ (Jig) แม่พิมพ์ (Mould) วิธีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน วิธีการประกอบ สารหรืออุปกรณ์ติดยึด บรรจุภัณฑ์ที่ใช้พร้อม Specifications พร้อมข้อมูลแหล่งการจัดซื้อ หรือ การจ้างผลิตภายนอก หรือ ข้อมูลของ Supplier ที่รับจ้างผลิต(ฐานข้อมูลร่วมกับระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง) และวิธีการบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์

การตั้งค่าข้อมูลดังกล่าวนี้ จะมีการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องผ่านการอนุมัติ หรือ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานของ ISO หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้ในการประมวลผลในระบบวางแผนการผลิต และจะมีการจัดเก็บ Version การเปลี่ยนแปลง

มีทะเบียนคุมอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเบิกจ่าย และซ่อมบำรุง มาตรฐานของการใช้ชิ้นส่วนร่วม (Common Part) หรือ บรรจุภัณฑ์ร่วม (Common Package) หรือ การใช้อุปกรณ์ร่วมกันระหว่างสินค้าแต่ละประเภทเพื่อลดเวลาในการ Setup เครื่องจักร และมาตรฐานต้นทุนของชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปเมื่อประกอบหรือผลิตแล้วเสร็จ


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้า

ภาพแสดงหน้าจอผังสายการผลิตที่จัดสร้างโดยระบบ

ภาพแสดงหน้าจอมาตรฐานการผลิตของสินค้าแต่ละรายการ
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้านี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้านี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot